Arbeta säkert med gaser i labbet

“White paper”-dokument för trygg och säker arbetsmiljö.
Forskning & Analys
|
10 augusti 2020

Air Liquide har tagit fram ett nytt “white paper”-dokument som riktar sig till dig som använder gasflaskor i ditt dagliga arbete på labbet. Dokumentet beskriver hur du ska hantera gasflaskorna och vilka säkerhetsåtgärder du bör vidta för att laboratoriet ska vara en säker och trygg arbetsplats för dig och dina kollegor.

Ladda ner white paper om hur du arbetar säkert med gaser!

Ladda ner white paper !

Gaser används i stor omfattning på laboratorier. Därför är det viktigt att laboratorietekniker är medvetna om riskerna och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

Här är ett utdrag:

Risker förknippade med komprimerade gaser

Komprimerade gaser, som lagras på gasflaskor eller i speciella behållare, har egenskaper som medför risker. Gaserna lagras under högt tryck, de är ofta luktfria och kan inte ses med blotta ögat, vilket gör det svårt att upptäcka ett läckage. Komprimerade gaser kan lagras som gas eller som flytande gas under tryck, t ex koldioxid.

Regler och föreskrifter för säker hantering av komprimerade gaser syftar främst till att förhindra gasläckage och att säkerställa en bra kontroll av tryck och flöde.

Det är ytterst viktigt att du som använder gasen är medveten om de farliga egenskaperna, t ex brännbarhet, toxicitet, kemisk aktivitet och frätande effekter, hos den gas du vill använda.

Läs alltid Säkerhetsdatabladet först. Du laddar ner dem utan kostnad på Air Liquides hemsida.

Beroende på hur och varför gasen ska användas kan en viss risk vara allvarligare än en annan. Exempelvis är brännbarheten för kolmonoxid den största faran i närheten av en öppen låga. Om den däremot används som reaktant ligger den största faran i gasens toxicitet, särskilt i händelse av läckage.

Best practices

Här är exempel på best practices för hantering, lagring och användning av komprimerade gaser:

 1. Gasflaskor måste säkras.
  Se till att gasflaskorna inte kan välta genom att förankra dem mot en vägg eller annan konstruktion med en kedja.
   
 2. Oförenliga gaser (t ex väte och syre) får inte förvaras tillsammans.
  Respektera rekommenderade avstånd (dessa föreskrivs vanligtvis av de lokala myndigheterna) när gaser med olika egenskaper lagras.
   
 3. Lämna inte flaskventilen öppen när gasflaskan inte används.
  Det räcker inte att bara stänga regulatorn, flaskventilen måste också stängas.
   
 4. Använd endast komprimerade gaser i väl ventilerade utrymmen.
  Vi rekommenderar dessutom att du använder ett lämpligt förvaringsskåp när du arbetar med giftiga, brandfarliga eller frätande gaser. Begränsa gasförsörjningen i laboratoriet så mycket som möjligt.
   
 5. Använd lämplig personlig skyddsutrustning när du hanterar gasflaskor, till exempel skyddsglasögon, handskar och skyddsskor.
  Laboratorietekniker som hanterar komprimerade gaser måste följa de anvisningar om personligt skydd som anges i riskbedömningen för laboratoriearbetet.
   
 6. Ögonbad, nödduschar och gasmasker måste finnas tillgängliga för alla som arbetar med giftiga eller frätande gaser.
   
 7. Använd alltid rätt kringutrustning (säkerhetsventiler, slangar, kranar o s v) och se till att den är i gott skick.

 

Ladda ner white paper om hur du arbetar säkert med gaser!

Ladda ner white paper !

 

Kontakta oss

Kontakta Tore Dåversjö, Expertise Center R&A Team Leader, för kostnadsfri personlig rådgivning om hur du kan öka säkerheten i ditt labb.

 

Dela