De fem vanligaste säkerhetsmissarna vid hantering av gaser i laboratoriet

Hur kan man minska risken för incidenter?
Forskning & Analys
|
26 mars 2021

De allra flesta laboratorier arbetar aktivt med säkerhet. Ändå inträffar incidenter – vissa med allvarliga följder – som hade kunnat undvikas. Här följer en beskrivning av de fem vanligaste områdena där det är lätt att göra en miss när du hanterar gaser i laboratoriet.

Air Liquides white paper beskriver hur du ska hantera gaser i laboratoriet på ett säkert sätt.

Ladda ner whitepaper!

1. Hantering av gasflaskor
Av säkerhetsskäl ska gasflaskor helst förvaras utomhus i gasskåp eller containrar, avsedda för gas och gärna brandklassade. De gasflaskor som förvaras inomhus måste stå i särskilda skåp som bör vara brandklassade.

Gasflaskor är oftast tunga och otympliga. Använd därför en flaskkärra eller be gasleverantören att sköta inkopplingen vid leveransen. Förhindra också att flaskor välter genom att säkra dem med t ex en kedja.

2. Säkerhetsdatablad
”Alla gaser utgör inte samma säkerhetsrisk”, förklarar Werner Weterings, arbetsmiljöansvarig och Design Authority Specialty Gases på Air Liquide. ”Gaser kan vara inerta, lättantändliga, oxiderande, kryogena, giftiga, mutagena, cancerframkallande, frätande – eller en kombination av alla dessa egenskaper. Därför är det viktigt att användaren noga läser det aktuella säkerhetsdatabladet för gasen i förväg”, säger Werner.

”Föreställ dig en gasflaska som innehåller en giftig blandning av svavelväte och kväve. Innan tryckregulatorn ansluts till en sådan flaska måste den först vara ansluten till ett evakueringsrör som via övertrycksventilen avlägsnar gasen till en säker zon (t ex en skrubber). Annars kan den giftiga gasen hamna ute i laboratoriet. Detta är ett typiskt exempel på en allvarlig incident som kan inträffa om man inte följer instruktionerna i säkerhetsdatabladet”, säger Werner.

3. Utrustning för att upptäcka gasläckor
”Flaskgaser som kväve och koldioxid ses ofta som ofarliga, eftersom de förekommer naturligt i atmosfären. Men om dessa gaser skulle läcka ut i ett slutet utrymme – som ett laboratorium – kan de bli livsfarliga. Därför är det mycket viktigt att det finns nödvändig utrustning för att upptäcka gasläckor i laboratoriet. Och så ser det inte alltid ut i praktiken”, fortsätter Werner.

4. Regulatorer
“Flaskregulatorer är inte billiga, så det kan finnas en risk att man tar en genväg och använder samma regulator till flera olika gaser genom att man anpassar kopplingen. Men det kan sluta illa. I ett verkligt fall använde en labassistent en regulator för att ansluta en flaska som innehöll vätgas. Han använde sedan samma regulator för att ansluta en syrgasflaska. I samma ögonblick som han öppnade ventilen flödade syrgas in i regulatorn med högt tryck och reagerade omedelbart med vätgasen. Det resulterade i en explosion som orsakade stor skada i laboratoriet. Personen i fråga klarade sig utan allvarliga skador, men det hade kunnat sluta helt annorlunda”, säger Werner. Detta är anledningen till att man aldrig bör manipulera högtrycksanslutningar.

5. Ventilation
”Alla laboratorier har inte tillräcklig ventilation. Det är extra viktigt att ha ett väl fungerande ventilationssystem när man hanterar kryogena gaser eller CMR-gaser (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction). Å ena sidan måste ventilationssystemet vara anpassat efter gasens flöde och faroklassificering, å andra sidan måste arbetsplatsen ha rätt utrustning, bland annat fläktkåpor, med utgångspunkt i en riskanalys”, förklarar Werner.
 

Ladda ner whitepaper!

Dela