Food waste är allas ansvar

Hållbar produktion och konsumtion med minskat matsvinn längs hela livsmedelskedjan.
Livsmedel & Läkemedel
|
11 februari 2019

Fattig eller rik, privatperson eller företagare – oavsett vilket är det viktigt att tänka, vilja och agera hållbart. När du förlänger hållbarheten på dina livsmedelsprodukter, utan att för den skull göra avkall på kvalitet och färskhet, medverkar du till att minska svinnet av livsmedel.

Förläng hållbarheten på maten med livsmedelsgaser

Att förlänga hållbarheten på livsmedelsprodukter, och därmed minska svinnet, är ett sätt främja hållbar utveckling. Med livsmedelsgaser kan man förlänga hållbarheten på livsmedlen vid produktion (kylning och frysning), förpackning (förpackning i s k modifierad atmosfär), transport (kylning och frysning) och i handeln (kylning och frysning).

Flytande livsmedelsgaser används för att kyla och frysa livsmedel. Processer för kylning och frysning med livsmedelsgas är dessutom ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionella metoder, när det gäller produktivitet, flexibilitet och kostnader, utan att man behöver tumma på livsmedelssäkerhet eller produktkvalitet.

Med olika gasblandningar för livsmedel, s k modifierad atmosfär, kan man på ett skonsammare sätt än med vakuumförpackning, förpacka de flesta typer av livsmedel. Livsmedlet behåller sin kvalitet och färskhet längre och blir lättare att förvara, eftersom de kvalitetsförstörande processerna hämmas.

De livsmedelsgaser som används vid kylning och frysning är nitrogen, N2 (kväve) och koldioxid, CO2. De livsmedelsgaser som används vid förpackning är nitrogen, koldioxid, oxygen (O2), argon (Ar), helium (He) och dikväveoxid (N2O). Dessa kan användas separat eller i olika blandningar.

Gaser som används tillsammans med livsmedel måste följa lokal lagstiftning och HACCP-metodiken från produktionen till distribution. HACCP, d v s Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter, är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.

Delmål 12 i Agenda 2030 – hållbar konsumtion och produktion

Att minska matsvinnet med hjälp av livsmedelsgaser är alltså helt i linje med “Delmål 12” i FN:s resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I Agenda 2030 slår FN fast, att en omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är nödvändig för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Hur detta ska genomföras fastställs i ytterligare ett antal delmål, däribland följande:

  • Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
  • Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder åtog sig att från den 1 januari 2016 och fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Agenda 2030 har en hög ambitionsnivå och en tydlig vision för hur vi ska göra för att möta de globala utmaningarna. Deklarationen gör det tydligt att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att de tre dimensionerna av hållbar utveckling, d v s ekonomisk, miljömässig och social, måste samverka.

Kontakt!

Kontakta gärna Air Liquides affärsutvecklare!
Mats Nilsson, Business developer och Field Sales, Food & Pharma.

Köp din gas här!

Kundportalen myGAS

Dela