Varför använda koldioxid i reningsverk för avloppsvatten?

Hållbar och ekonomisk lösning för avloppsrening
Tillverkning & Process
|
4 september 2019

Koldioxid är ett lämpligt alternativ till de mindre hälsosamma syrorna svavelsyra och saltsyra när man vill justera pH-värdet på avloppsvattnet i ett reningsverk. En lösning med koldioxid medför inga hälsorisker för personalen och är enklare att hantera, samtidigt som den är hållbar för miljön och mer ekonomisk.

Koldioxid är ett lämpligt alternativ till de mindre hälsosamma syrorna svavelsyra och saltsyra när man vill justera pH-värdet på avloppsvattnet i ett reningsverk. En lösning med koldioxid medför inga hälsorisker för personalen och är enklare att hantera, samtidigt som den är hållbar för miljön och mer ekonomisk.

”Koldioxid är ett effektivt alternativ när man vill sänka pH-värdet i avloppsvatten”, förklarar Eva Andersen Hörman, Gas In Liquid Expert. ”Koldioxid ger lägre underhållskostnader och är heller inte frätande, till skillnad från syrorna som ofta används. Koldioxid innebär inga utsläpp av skadliga sulfater och klorider i vattenmiljön. Själva koldioxiden är ofta en återvunnen biprodukt från andra processer, t ex anaeroba biogasfabriker, vilket innebär att inga ytterligare koldioxidutsläpp belastar miljön. Dessutom elimineras risken för obehaglig lukt från vätesulfid.”

Lätt att hantera

”Tack vare sin naturliga bufferteffekt förhindrar koldioxiden att ett sjunkande pH-värde hamnar under 6, även vid överdosering. Och eftersom koldioxid är en svag syra, sjunker pH-värdet mer gradvis än hos mineralsyror, vilket gör det enklare att göra noggranna kontroller. Det är också möjligt att dosera polymererna optimalt för att maximera deras verkan. Det viktigaste är dock att koldioxid är säkrare ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom personalen slipper hantera frätande syror.”

Injektionssystem för gasformig och flytande koldioxid

Air Liquide har utvecklat ett antal injektionssystem för gasformig och flytande koldioxid. Man väljer lösning beroende på hur vattenreningsverket är utformat och fungerar:

1. Gasformig koldixoidinjektion (bassäng): Porösa diffusorer bubblar försiktigt koldioxid till en befintlig bassäng. Låga doser av koldioxid används i bassänger med ett djup på > 3 m.

2. Gasformig koldioxidinjektion (rör): Perfekt för låga, stabila utflödeshastigheter.

3. Gasformig koldioxidinjektion (BICONETM): Optimal för stabil flödeshastighet eller när gas/flödesförhållandet är högt.

”Air Liquides injektions- och blandningssystem är utformade så att vattenreningsverken inte behöver modifiera sina system. BICONETM statisk blandare är den vanligaste lösningen. Den kan enkelt installeras i befintliga anläggningar och ger ekonomisk och högeffektiv gastillförsel med minimal hydraulisk förlust. Den höga effektiviteten bygger på motflödesprincipen för gas och vatten, vilket resulterar i ett högt gas-vätskegränssnitt. Dessutom optimeras massöverföringen av blandningskärlens koniska form.”

”En annan vanlig lösning är CS-munstycket. Det har en kalibrerad öppning, vilket skapar ett tryckfall (Delta p från 0,5 till 1,2 bar), vilket ger ökad flödeshastighet och fina bubblor. CS-munstyckena är underhållsfria och mycket tillförlitliga. Det är bara en liten investering och driftskostnaderna är anmärkningsvärt låga.”

4. Injektion av koldioxid via ett CS-munstycke som producerar fina bubblor.

Som alternativ erbjuder Air Liquide helikoidala statiska blandare, Primix-blandare, spridare (installerade på botten av bassängen) och PoroxalTM eller porösa diffusorer för injektion av koldioxid.

Totallösningar Nexelia

Air Liquides totallösningar omfattar gas, teknologi och expertis och är utformade för och anpassade till specifika behov för vattenrening. Vi arbetar nära tillsammans med dig för att lösa dina problem. Nexelia för pH-kontroll passar för både kommunala och industriella avloppsreningsverk.

Mer information?

Kontakta Elodie Dejean, process specialist ALTEC, Cluster NEC, North West Europe and CIS countries.

Dela